Privacyverklaring

Privacyverklaring

Welkom op de website van provinciaal recreatiedomein de Schorre. Op deze webpagina vind je informatie over onze privacyverklaring. De disclaimer en het gebruik van cookies vind je terug op de aparte pagina over deze website.

Privacyverklaring (versie 14 maart 2019) 

1. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Door deze website of onze mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de diensten en het wifi-netwerk aangeboden door het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre gegevens verzamelen.

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy[1].

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre verbindt er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

3. Verzameling van de gegevens

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre kan je contactgegevens, zoals adres, e-mail, telefoonnummer, enz., verzamelen via contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, nieuwsbrieven, sociale media, cookies, doorklikgedrag, e-mails, navigatiegegevens,…

4. Verwerking van de gegevens

a) De verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in het adressenbestand van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (Schommelei 1 bus 1, 2850 Boom en ondernemingsnummer 0541.414.111).

b) Doeleinden voor de verwerking

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre verzamelt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor het voeren van correspondentie, het verstrekken van informatie door middel van nieuwsbrieven of wanneer je een contact- of aanvraagformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden je gegevens gebruikt voor de beantwoording of afhandeling van je vraag. De rechtsgrond om je persoonsgegevens te verwerken (toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang) is afhankelijk van de vooropgestelde doeleinden.

c) Specifieke doeleinden voor de verwerking

In alle andere gevallen zullen we u vragen om toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

 • Het gebruik van cookies op de website
 • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor u inschrijft
 • Gebruik van contactgegevens in het kader van klantenbinding, promotionele en marketingdoeleinden
 • Verwerken van gerichte foto’s en video’s: close-ups, portret

5. Profilering voor marketing doeleinden

Profilering kan omschreven worden als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke voorkeuren en interesses.

Het is mogelijk dat het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre je persoonsgegevens verwerkt voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in 4.

In de mate van het mogelijke gebruikt Provinciaal Recreatiedomein De Schorre enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering.

6. Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Naast het gebruik van cookies registreert Provinciaal Recreatiedomein De Schorre gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar best vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. In sommige gevallen kunnen gegevens, al dan niet verkregen worden via een derde partij.

Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot: het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd, …

Voor de verzameling van deze gegevens maakt Provinciaal Recreatiedomein De Schorre gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden, waaronder: Google Analytics, SiteImprove en Hotjar.

7. Bewaartermijn van de gegevens

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre bewaart je gegevens niet langer dan nodig. Provinciaal Recreatiedomein De Schorre bewaart je gegevens zolang zij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid. Daarna worden je gegevens verwijderd.

8. Overdracht aan derde partijen

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep provincie Antwerpen. Provinciaal Recreatiedomein De Schorre beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doet Provinciaal Recreatiedomein De Schorre een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal Provinciaal Recreatiedomein De Schorre er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Provinciaal Recreatiedomein De Schorre legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

9. Rechten met betrekking tot je gegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je volgende rechten die je kan uitoefenen:

a) Recht op inzage

Je hebt een recht op inzage van de gegevens die je aanbelangen.

b) Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens toch onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

c) Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;
 • Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Provinciaal Recreatiedomein De Schorre heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:
 • de naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

d) Recht op beperking van de verwerking

In welbepaald gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer:

 • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die Provinciaal Recreatiedomein De Schorre nodig heeft om die juistheid te controleren;
 • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

e) Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door Provinciaal Recreatiedomein De Schorre rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van de Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door Provinciaal Recreatiedomein De Schorre op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken.

h) Tot wie kan je je richten?

Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht op het webformulier van de groep provincie Antwerpen. Hier kan je ook meer informatie terugvinden over de procedure en de voorwaarden.

Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal groep provincie Antwerpen zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘bewerk je inschrijving’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

contact@toezichtcommissie.be

10. DPO

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. U kan de functionaris aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.  

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

Schommelei 1 bus 1, 2850 Boom
e-mail: dpo.deschorre@deschorre.be

11. Op de hoogte blijven van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Daarom nodigen wij je uit om online de meest recente versie van deze Privacyverklaring te raadplegen.1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.