Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP
AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF RECREATIEDOMEIN DE SCHORRE

VOORAFGAAND

Alle diensten, leveringen en rechten voortvloeiend uit de toepassing van deze voorwaarden, liggen in handen van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (hierna afgekort als APB De Schorre), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Manuel Jaskowiak in diens hoedanigheid van directeur. Het APB De Schorre heeft haar vestigingsadres te Schommelei 1 bus 1, 2850 BOOM.

ARTIKEL 1 - DRAAGWIJDTE

1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds APB De Schorre en anderzijds eenieder die gebruik maakt van deze website (hierna 'de klant' of ‘de koper’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website en webshop bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
1.2 APB De Schorre levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Het APB kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

ARTIKEL 2 - AANBOD VAN TICKETS

2.1 De webshop is een onlineverkooppunt van het Autonoom Provinciebedrijf Recreatiedomein De Schorre en de provincie Antwerpen. Het APB De Schorre en de provincie Antwerpen organiseren eigen activiteiten en evenementen. Daarnaast verleent het diensten aan externe organisatoren van activiteiten en evenementen. Als die organisatoren datum, plaats of prijs veranderen of hun activiteiten/evenementen annuleren, kan het APB De Schorre nooit verantwoordelijk worden gesteld.

ARTIKEL 3 – AANKOOP

3.1 De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het ticket aankoopt, wordt beschouwd als de klant en zal gehouden zijn tot betaling van het ticket of abonnement.

ARTIKEL 4 - BETALING

4.1 De klant, zoals bepaald in artikel 3, is gehouden tot betaling van de bestelling. Betaling is mogelijk met debet- en kredietkaarten (Maestro, Mastercard en VISA). Na betaling zal bij een online bestelling het betalingsbewijs en de tickets gemaild worden naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij de bestelling door de klant.
4.2 Alle BTW en bijkomende service- en reserveringskosten zijn ten laste van de klant.
4.3 APB De Schorre behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens duidelijk wijzen op fraude.
4.4 B2B-klanten die een factuur wensen, sturen de reservatiebevestiging door naar de boekhouding via boekhouding@deschorre.be. Wanneer de koper niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag, moet de factuur per aangetekend schrijven worden betwist. De zending moet het APB De Schorre binnen de tien (10) dagen na factuurdatum bereiken.

ARTIKEL 5 – VERZENDING E-TICKETS

5.1 Tickets worden verzonden via e-mail. Het APB De Schorre kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van de tickets door de koper. Indien het ticket niet ontvangen werd, dient de klant contact op te nemen met het onthaalteam van het APB via onthaal@deschorre.be.
5.2 De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de correcte gegevens (zoals een correct e-mailadres) en dient zelf na te kijken of de e-mails afkomstig van de ticketpartner of het APB De Schorre niet door zijn e-mailprovider als spam worden gemarkeerd.
5.3 Het e-ticket wordt verstrekt onder de vorm van een elektronisch document dat door de koper kan worden uitgeprint of opgeslagen op een smartphone. Een e-ticket is geldig als het op de juiste wijze is geprint op wit papier of als het wordt gepresenteerd op een smartphone.
5.3 Na verzending van de e-tickets is de klant verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de e-tickets.

ARTIKEL 6 - ANNULATIE EN TERUGBETALING

6.1 Tickets worden niet geruild of terugbetaald. Er is geen herroepingsrecht mogelijk. Indien er onvoldoende belangstelling is voor een bepaalde activiteit of wanneer een dienstverlener aangeeft de activiteit niet te kunnen uitvoeren, kan dit geannuleerd worden. In dit geval wordt het aankoopbedrag inclusief reservatiekost terugbetaald.
6.2 Er is geen herroepingsrecht. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht.

ARTIKEL 7 - AUTEURSRECHTEN

7.1 De producten met betrekking tot webshop van APB De Schorre (o.a. tickets, toegangsbewijzen, databestanden, afbeeldingen, teksten, publicaties, merchandisingmateriaal, logo’s,…) en de hiermee verbonden intellectuele rechten blijven steeds de exclusieve eigendom van het APB. Bijgevolg is elke nadruk of namaak ervan onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden.
7.2 De klant zal zich onthouden van doorverkoop en het verschaffen van tickets tegen woekerprijzen aan derden om commerciële redenen.

ARTIKEL 8 - TICKETPRIJZEN


8.1 De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is inclusief alle heffingen en belastingen.

8.2 De ticketprijzen zijn enkel en alleen geldig indien aan onze volledige registratie- en inschrijvingsmodaliteiten voldaan zijn.

8.3 De ticketprijzen omvatten enkel de activiteit of toegang die aangeduid staat op het ticket.

ARTIKEL 9 - TOEPASBAAR RECHT/BETWISTINGEN

9.1 Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Boom bevoegd.
9.2 De koopovereenkomst tussen de klant en het APB De Schorre wordt enkel beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch Recht.

ARTIKEL 10 – OP EN ROND HET RECREATIEDOMEIN

10.1 Door de aankoop van een ticket bevestigt de koper uitdrukkelijk dat hij en de personen voor wie hij instaat aan de gebruiksvoorwaarden van de activiteit, het eventuele evenementenreglement en het domeinreglement zijn gebonden. Iedere inbreuk hierop zal worden gesanctioneerd. Het APB De Schorre heeft het recht om eenieder de toegang tot het domein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien de tickethouder of de personen voor wie hij instaat, een inbreuk op het reglement begaat, is hij hiervoor verantwoordelijk. De koper zal het APB De Schorre vrijwaren van alle mogelijke nadelige gevolgen van dergelijke inbreuk, met inbegrip van vorderingen van derden.
10.2 Betreding van het recreatiedomein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en het doorzoeken van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt, zonder schadeloosstelling of terugbetaling van de ticketprijs, tot weigering of intrekking van het toegangsrecht.
10.3 Het is verboden op het domein enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de directie van het APB De Schorre.

ARTIKEL 11 – PRIVACYBELEID

11.1. De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein De Schorre verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy. De opgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de aankoop van de tickets. Uw gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden. U heeft o.a. het recht om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren, te wissen. Voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar onze website waar u onze privacyverklaring kan terug vinden.
11.2 We maken soms foto’s of beeldmateriaal van evenementen. Hierbij zou het kunnen dat u herkenbaar in beeld wordt gebracht. Wij gebruiken dit beeldmateriaal alleen voor informatieve en publicitaire doeleinden. Het is meestal niet mogelijk om toestemming te vragen voor publicatie. Indien u bezwaar hebt om herkenbaar in beeld te worden gebracht, kunt u dat aangeven aan de fotograaf of de cameraman. Mocht u niet instemmen met een publicatie van foto- of beeldmateriaal, dan kan u ons verzoeken om de publicatie te verwijderen. Stuur in dit geval een e-mail naar onthaal@deschorre.be of bel ons op via tel. +32 (0)3 880 76 00.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1 In geval van overmacht is het APB De Schorre niet gehouden haar verplichtingen inzake online transacties na te komen. Het APB is in dat geval gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of de webshop te desactiveren.
12.2 Overmacht is elke onvoorziene en onvoorzienbare omstandigheid buiten de wil en controle van het APB De Schorre die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, organisatorische problemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, richtlijnen en beslissingen van de hogere overheid, beslissingen van de gemeente Boom, maatregelen van de Burgemeester in kader van openbare orde, veiligheid en gezondheid, een pandemie of epidemie, rellen, terroristische aanslagen, natuurrampen,… Deze opsomming is niet limitatief.
12.3 Het APB De Schorre zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de overmacht en zo snel als redelijkerwijs mogelijk (nadat de oorzaak van de storing of vertraging is verholpen) haar verplichtingen nakomen.

ARTIKEL 13 – VERANTWOORDELIJKE

13.1 De natuurlijke persoon die de bestelling plaatst of degene die er burgerlijke verantwoordelijk voor is, wordt beschouwd als enige verantwoordelijke voor de betaling ervan.

ARTIKEL 14 – KLACHTEN

14.1 De koper heeft het recht om betwistingen omtrent bestellingen, per mail naar onthaal@deschorre.be kenbaar te maken binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de tickets.

ARTIKEL 15 – KENNISNAME ALGEMENE VOORWAARDEN

15.1 Het betalen van een transactie op de webshop van het APB De Schorre houdt de integrale kennisname alsook het volledig en onvoorwaardelijk aanvaarden van de algemene voorwaarden van het APB De Schorre in.

ARTIKEL 16 – CONTACTGEGEVENS

16.1 Tijdens onze openingsuren zijn wij telefonisch bereikbaar op tel. +32 (0)3 880 76 00. Het e-mailadres van het APB De Schorre is onthaal@deschorre.be. Wij doen onze uiterste best om alle inkomende mails binnen 24 à 48 uur te beantwoorden.


APB Provinciaal Recreatiecentrum De Schorre
Schommelei 1 Bus 1
2850 Boom